ورزش و تغذیه طب سنتی

جسم سالم، فعال و مستحکم

یکی از مهمترین ارکان تربیتی، مدیریت قوای حرکتی افراد است که این امر در ادبستان انشاء، در دو حوزه ی تغذیه و ورزش روزانه، ساماندهی می‌شود.

معصومین علیهم السلام، طب سنتی را در احادیثی که از آن بزرگواران به ما رسیده است، طب تجربی نمی‌دانند بلکه طب کهن را طبی وحیانی می‌دانند که از حکمای الهی به مردم مناطق مختلف رسیده است و با این گونه احادیث، مهر تاییدی بر آن‌ها خورده است.

یکی از این طب‌های اصیل، طب سنتی ایرانی است که یونانیان بدلیل علاقه زیاد به جمع آوری علوم، آن را از پزشکان ایرانی و مصری آموخته‌اند و به نسل های آینده رسانده‌اند. همه این طب را با بزرگان طبی ایرانی همچون بوعلی سینا و رازی و جرجانی می شناسند.

موسسه ی انشاء در تحقیقات خود با مجموعه کتاب هایی از حکیم عقیلی خراسانی آشنا شده است که آن‌ها را بدلیل پر مغز بودن به عنوان کتاب مرجع خود برگزیده است.

بر اساس رویکرد طب سنتی ایرانی، گام اول در درمان و پیشگیری بیماری‌ها و اصلاح سبک زندگی، انتخاب رژیم غذایی متناسب برای هر فرد (چه سالم و چه بیمار)، است که در این مهم، علاوه بر کمیت غذا، کیفیت غذا نیز در نظر گرفته میشود. زیرا غذاهای وارد شده به بدن نه تنها ماده ی مصرفی سوخت و ساز بدن میشوند بلکه با توجه به کیفیت خود، می‌توانند بر هویت فیزیولوژیک انسان، یعنی همان مزاج اثر گذاشته و آن را تغییر دهند و بدین ترتیب در ایجاد یا درمان بیماری‌ها نقش داشته باشند.

اهمیت تدابیر غذایی تا جاییست که رازی، برجسته ترین پزشک ایرانی، معتقد است که تا غذا در درمان بیماری‌ها موثر است، نباید از دارو برای درمان استفاده کرد، و شیخ الرئیس ابوعلی سینا در کتاب ارزشمند قانون، تغذیه را اولین و مهمترین اصل درمانی برمی‌شمارد.

علاوه بر توجه به تغذیه در ادبستان انشاء، ورزش‌های سرعتی، دقتی و قدرتی متناسب با هر دانش آموز و زیر نظر مربیان ورزش انجام خواهد شد.