کادر

حوزه های تخصصی اعضا اتاق فکر و مجریان الگوی ادبستان دخترانه  در تهران :

🔸دکتری برنامه ریزی درسی (دانشگاه علامه طباطبایی ره)
🔸کارشناسی  ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ( دانشگاه الزهرا س )
🔸کارشناسی فقه و حقوق ( مدرسه عالی شهید مطهره ره)
🔸کارشناسی مهندسی صنایع ( دانشگاه صنعتی شریف)
🔸 کارشناسی  فلسفه محض ( دانشگاه تهران)
🔸کارشناسی اموزش پیش دبستان و ابتدایی( دانشگاه رفاه)
🔸کارشناسی شیمی( دانشگاه پیام نور)